Jump to content


ประกาศย้าย Thaiware Community ไปที่ QA.THAIWARE.COM

ขณะนี้ทางเว็บ Thaiware.com ได้เปิด บริการใหม่ภายใต้หัวข้อ THAIWARE Q&A (ถาม - ตอบ) เมื่อต้นเดือน มกราคม พ.ศ. 2556 (2013) ที่ผ่านมา หากใครมีข้อสงสัย มีคำถามต่างๆ จะสอบถาม เรามีทีมงานที่จะคอยดูแลตอบคำถาม ไขข้อข้องใจตลอดเวลา


สำหรับในหน้า COMMUNITY.THAIWARE.COM นี้เราจะเก็บเอาไว้เป็นคลังกระทู้เก่า เพื่อค้นคว้าหาความรู้ที่เคยพูดคุยกันมา ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งต่อไปโดยจะไม่สามารถตั้งกระทู้ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ ในหน้านี้ได้ ดังนั้นขอเชิญที่ QA.THAIWARE.COM แทน สำหรับสมาชิกเก่าในที่นี้ กรุณาสมัครสมาชิกใหม่อีกครั้งก่อนการใช้งานที่ THAIWARE Q&A (ถาม - ตอบ)


ขอบคุณที่ใช้บริการตลอดมา
ทีมงาน Thaiware.com
หากมีข้อสงสัยติดต่อ 0-2635-0455 ต่อ 4Photo

หลักการแผ่เมตตาอย่างถูกต้องที่แท้จริง


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 spiritwithin

spiritwithin

    เพื่อนไทยแวร์ :)

  • Members
  • PipPip
  • 87 posts

Posted 21 January 2009 - 12:47 PM

โดยปรกติแล้ว หลายท่านเวลาที่แผ่เมตตา มักจะใช้บทแผ่เมตตาบทนี้


สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ - ขอสัตว์ทั้งปวง อย่าได้มีเวรให้แก่กันเลย

อัพพะยาปัชฌา โหนตุ - ขอสัตว์ทั้งปวง อย่าได้เบียดเบียนทำร้ายกันเลย

อะนีฆา โหนตุ - ขอสัตว์ทั้งปวง อย่าได้มีความทุกข์ทางกายและความทุกข์
ทางใจใด ๆ เลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ - ขอให้มีความสุข รักษาตัวเองให้รอดพ้นไปได้ด้วยเถิดส่วนใหญ่แล้ว เมื่อแผ่เมตตา หลายท่านจะกล่าวบทเหล่านี้ รวมกันไปในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ซึ่งเป็นคัมภีร์รวบรวมหลักไตรสิกขาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่า กล่าวว่า ในขั้นแรก ผู้ที่ฝึกแผ่เมตตา จำเป็นต้องแผ่ด้วยวิธีทั้งสี่บทนี้ก่อน

แต่ต่อจากนั้น หากต้องการให้ได้ "ฌาน" ให้ผู้แผ่ เลือกแผ่เพียงบทใดบทหนึ่งเท่านั้น เช่น


แผ่ว่า "สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ - ขอสัตว์ทั้งปวง อย่าได้มีเวรให้แก่กันเลย" นี้ก็ทำให้สำเร็จเมตตาฌานในระดับอัปปณาอย่างหนึ่ง


แผ่ว่า "อัพพะยาปัชฌา โหนตุ - ขอสัตว์ทั้งปวง อย่าได้เบียดเบียนทำร้ายกันเลย" นี้ก็ทำให้สำเร็จเมตตาฌานในระดับอัปปณาอีกอย่างหนึ่ง


แผ่ว่า "อะนีฆา โหนตุ - ขอสัตว์ทั้งปวง อย่าได้มีความทุกข์ทางกายและความทุกข์ทางใจใด ๆ เลย" นี้ก็ทำให้สำเร็จเมตตาฌานในระดับอัปปณาอีกอย่างหนึ่ง


แผ่ว่า "สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ - ขอให้มีความสุข รักษาตัวเองให้รอดพ้นไปได้ด้วยเถิด" นี้ก็ทำให้สำเร็จเมตตาฌานในระดับอัปปณาอีกอย่างหนึ่ง


ดังนั้น ในการแผ่เมตตา ให้สำเร็จฌานนั้น ผู้ที่แผ่ จะต้องกำหนดข้อใดข้อหนึ่ง ในบรรดาสี่ข้อ เพื่อให้อารมณ์ตั้งมั่น จิตมุ่งตรงไปยังสัตว์เหล่านั้นด้วยความคิดนั้น ๆ จากนั้น เมื่อได้เข้าสู่ฌานแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องคิดหรือท่อง แต่ให้จับอารมณ์เมตตา หรือที่เรียกว่า สีมสัมเภท ได้แก่ นิมิตของเมตตานั้นให้ได้ แล้วแผ่ออกอย่างไม่มีประมาณ ไม่กำหนดว่า แผ่ให้เฉพาะเรา เขา คนที่รัก หรือคนที่ไม่รัก แต่แผ่ให้กับสัตว์ทั้งหมด ที่มีอยู่ ไม่ว่าจะที่ไหน ๆ ตั้งแต่มดและปลวก ไปจนถึงพรหมโลก แก่หมู่สัตว์ทั้งจักรวาลนี้ จักรวาลอื่น ทุก ๆ จักรวาล อย่าง ไม่มีประมาณ ไม่มีขอบเขตว่า แผ่ถึงเท่านี้ ๆ แต่แผ่ออกไปอย่างไม่สิ้นสุด


อนึ่ง ในการแผ่เมตตาดังกล่าว สามารถแบ่งออกจำแนกได้อีกตามเจตนาของผู้แผ่ เช่น เปลี่ยนจากการแผ่ถึงสัตว์ทั้งปวง เป็น หญิงทั้งปวง ชายทั้งปวง สัตว์ในนรกทั้งปวง เทวดาทั้งปวง คนไทยทั้งปวง เพื่อน ๆ ทั้งปวง ญาติ ๆ ทั้งปวง น้อง ๆ ทั้งปวง พี่ ๆ ทั้งปวง หรือแผ่เจาะจงเพียงกับบุคลใดบุคคลหนึ่งก็ได้ โดยเฉพาะกับผู้ที่เราโกรธ แต่ทั้งนี้ ในการเริ่มแผ่ ไม่ควรแผ่ให้กับเพศตรงข้ามที่เรารักก่อน เพราะราคะจะเกิดกั้นเมตตา ทำให้ไม่สามารถเริ่มฌานได้เมตตากรรมฐาน


หิตาการปฺปวตฺติลกฺขณา มีความเป็นไปแห่งกาย วาจา ใจในอันที่จะเป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลาย เป็นลักษณะ

หิตูปสํหารรสา มีการทำประโยชน์ให้แก่สัตว์ทั้งหลาย อย่างใกล้ชิด เป็นกิจ

อาฆาตวิยนปจฺจุปฏฺฐานา มีการบำบัดความแค้น เป็นอาการปรากฏแก่ผู้ที่ทำการพิจารณาเมตตา

มนาปภาวทสฺสนปทฏฺฐานา การพิจารณาแต่ความดีที่น่าพึงพอใจของสัตว์ทั้งหลาย โดยไม่มีการนึกถึงสิ่งที่ไม่ดี ไม่งาม เป็นเหตุใกล้

พฺยาปาทูปสโม สมฺปตฺติ สงบความพยาบาท(คิดร้ายหรือเคียดแค้น)ลงได้เป็นเวลานาน เป็นความสมบูรณ์ของเมตตา

สิเนหสมฺภโว วิปตฺติ การเกิดขึ้นแห่งตัณหาที่เหนียวแน่น เป็นความเสื่อมเสียของเมตตา

ราโค อาสนฺนปจฺจตฺถิโก ราคะ เป็นข้าศึกใกล้ของเมตตา (ข้อนี้หมายถึง เมื่อแผ่เมตตาให้กับคนบางจำพวกเช่นคนที่รักแล้ว อาจเกิดความใคร่ความรักความคิดถึงขึ้นมาได้ ซึ่งไม่ใช่เมตตา แต่เป็นราคะ)


พยฺาปาโท ทูรปจฺจตฺถิโก พยาบาท เป็นข้าศึกไกลของเมตตา


๑. เมตตามีอานิสงส์ ถึง ๑๑ ประการ คือ

(๑) สุขํ สุปฺปติ สบายในเวลาหลับ
(๒) สุขํ ปฏิพุชฺฌติ สบายในเวลาตื่น
(๓) น ปาปกํ สุปินํ ปสฺสติ ไม่ฝันเห็นเรื่องที่ลามก
(๔) มนุสฺสานํ ปิ โย โหติ เป็นที่รักของมนุษย์ทั่วไป
(๕) อมนุสฺสานํ ปิโย โหติ เป็นที่รักของอมนุษย์
(๖) เทวตา รกฺขนฺติ เทวดาย่อมคุ้มกันรักษา
(๗) นาสฺส อคฺคิ วา วิสํ วา สตฺถํ วา กมติ ไฟ ยาพิษ ศัสตรา ก็ดีย่อมไม่กล้ำกรายต่อผู้นั้น
(๘) ตุวฏํ จิตฺตํ สมาธิยติ จิตผู้นั้นย่อมเป็นสมาธิ คือตั้งมั่นได้เร็ว
(๙) มุขวณฺโณ วิปฺปสีทติ สีหน้าผู้นั้นย่อมผ่องใส
(๑๐) อสมฺมุฬฺโห กาลํ กโรติ ในเวลาใกล้มรณะ ย่อมเป็นผู้มีสติ
(๑๑) อุตฺตริ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต เมื่อมรณะ ย่อมเป็นผู้เข้าถึงสุคติอย่างสูงสุด ถึงพรหมโลกได้นอกจากนี้ ในพรหมวิหารสี่นั้น ผู้แผ่เมตตา สามารถแผ่บทอื่น ๆ ได้ดังต่อไปนี้ ซึ่งแต่ละข้อ ทำให้ได้อัปปณาจิต


บทแผ่กรุณา

สัพเพ สัตตา สัพพะทุกขา ปะมุจจันตุ
สัตว์ทั้งขอจงพ้นจากทุกข์เถิด


บทแผ่มุทิตา


สัพเพ สัตตา มา ลัทธะสัมปัตติโต วิมุจจันตุ
ขอสัตว์ทั้งปวง จงอย่าเสื่อมจากความสุขที่ตนมีอยู่เถิด


บทอุเบกขา


สัพเพ สัตตา
สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทั้งสิ้น
กัมมัสสะกา

เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน
กัมมะทายาทา

เป็นผู้รับผลของกรรม
กัมมะโยนิ

เป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิด
กัมมะพันธุ

เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์
กัมมะปะฏิสะระณา

เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย

ยัง กัมมัง กะริสสันติ
กระทำกรรมอันใดไว้

กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา
ดีหรือชั่ว

ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ
จะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น


เรียนทุกท่านที่ได้อ่านหลักการแผ่พรหมวิหาร มีเมตตาเป็นต้นนี้


ผู้ที่ส่งต่อวิธีการแผ่พรหมวิหารนี้ จะได้บุญกุศลเป็นธรรมทาน เพราะหลักการแผ่เมตตาจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้ หายาก ดังนั้น หากท่านใดที่ได้อ่าน และปรารถนาจะให้ธรรมทาน ขอท่านทั้งหลายได้นำข้อความเหล่านี้ พิมพ์ หรือส่งต่อทางเมล หรือบอกเพื่อน ๆ ญาติพี่น้อง หรือผู้ที่ท่านรู้จัก เพื่อที่เขาเหล่านั้นจะได้รู้จักวิธีการแผ่พรหมวิหาร เพื่อความสุข ความเจริญ ของญาติพี่น้องหรือของผู้ที่ท่านปรารถนา และเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอีกด้วย ซึ่งจัดเป็นธรรมทาน ซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่า อันการให้ธรรมทานนี้ ชนะการให้ทั้งปวง

Edited by spiritwithin, 21 January 2009 - 12:48 PM.

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

ประกาศ ! : ข้อความที่ถูกพิมพ์ หรือเผยแพร่ออกจากเว็บบอร์ด Thaiware Community Board แห่งนี้ ถือเป็น ความคิดเห็นส่วนบุคคลทั้งสิ้น ซึ่งทางเว็บไซต์ Thaiware.com จะ ไม่รับผิดชอบ ต่อสิ่งที่เกิดขึ้น อันเป็นเหตุมาจากการพิมพ์จากทางผู้ใช้ และสมาชิก แต่อย่างไรก็ตามถ้าหาก ท่านใดพบ ข้อความที่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม ได้ถูกเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ อาทิเช่น คำพูดที่ลบหลู่ ดูหมิ่นต่อ ความมั่นคงของชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ รวมไปถึงการเผยแพร่รูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ สิ่งผิดกฏหมายต่างๆ กรุณาแจ้ง ทางทีมงาน มาได้ที่ webmaster@thaiware.com หรือ โทรศัพท์มาแจ้งได้ที่ 0-2635-0744 (ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.30 - 17.30 น.) ซึ่งเราจะรีบดำเนินการลบโดยเร็วที่สุด ...